جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 24155

استان:‌
شماره آگهی :‌24802-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/08/08
پایان مناقصه :‌99/08/24