جزییات مناقصه/مزایده
 

واگذاري پنج قطعه زمين صنعتي واقع در شهرك صنعتي ماكان(نوبت دوم)

استان:‌
شماره آگهی :‌22.67-11
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌برنامه ريزي
شروع مزایده :‌99/07/13
پایان مزایده :‌99/07/27