جزییات مناقصه/مزایده
 

فروش ضايعات موجود در انبار شركت

استان:‌
شماره آگهی :‌20567-11
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌توسعه مديريت و منابع
شروع مزایده :‌99/07/07
پایان مزایده :‌99/07/19