جزییات مناقصه/مزایده
 

واگذاري شش قطعه زمين صنعتي واقع در شهرك صنعتي ملكان

استان:‌
شماره آگهی :‌19060-11
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌برنامه ريزي
شروع مزایده :‌99/06/27
پایان مزایده :‌99/07/08