مناقصات و مزایدات
 

جدید

حفاظت شهركها و نواحي صنعتي استان

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

حفاظت از شهركها و نواحي صنعتي استان

شركت شهركهاي صنعتي اذربايجان شرقي


جدید

ارائه خدمات حمل و نقل در سطح شهركها و نواحي استان

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

انجام خدمات مشاوره و نظارت فني بر پروژه توسعه خوشه باتيك

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
جدید

نظافت ساختمان هاي شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
جدید

اجراي پروژه هاي زيربنايي در شهركهاو نواحي صنعتي استان

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

گاز رساني به فاز توسعه شهرك صنعتي بعثت

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي

جدید

مناقصات شماره 44668

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

احداث پست هوايي توزيع برق در ناحيه صنعتي آخولا

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 43364

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 43059

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

تجهيز چاه شماره 2 در شهرك صنعتي آيت الله هاشمي

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 40735

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

احداث فنداسيون در سطح شهركهاي صنعتي استان

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

انتخاب عامل توسه خوشه باتيك و احداث پست هوايي توزيع برق

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 40281

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 40004

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 38383

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

نصب تابلوهاي محدود سنگ شهر و توسعه شهرك صنعتي شهيد سليمي

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

مناقصات شماره 36270

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 35668

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 34462

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 34524

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 33320

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

فراخوان انتخاب عامل توسعه خوشه باتيك

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 31158

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
جدید

مناقصات شماره 28891

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

مناقصات شماره 28681

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

حفاظت از شهركها و نواحي صنعتي استان

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 28377

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

واگذاري سيزده قطعه زمين كارگاهي در ناحيه صنعتي آخولا

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

حفاظت از شهركهاي صنعتي و احداث شبكه توزيع

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 24940

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصت شماره 24953

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
جدید

مناقصات شماره 23584

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 21712

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

مناقصات شماره 20671

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
جدید

مناقصات شماره 20034

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

مناقصات شماره 19489

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 19147

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 18765

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

واگذاري يك قطعه زمين صنعتي در ناحيه صنعتي كرنگاه اهر

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

مناقصات شماره 17200

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 17129

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 16757

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 15883

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

مناقصات شماره 14527

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 14662

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

طراحي وبرنامه نويسي سيستم نرم افزاري چك

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 13701

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

واگذاري قطعات زمين كارگاهي براي استخراج رمز ارز

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

نظافت ساختمان مركزي و كسب وكار شهرك فناوري خودرو

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 13083

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 13034

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

واكاري، ايجاد و نگهداري فضاي سبز

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 12034

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 11607

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 10210

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصه شماره 8756

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

8783

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 8762

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 8092

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 6293

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 6285

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 6280

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

احداث خيابان، پل و ديوار سنگي

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

فروش ضايعات

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصه برگزاري دوره هاي آموزشي

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

ارزيابي زيست محيطي و انتخاب كارگزار فن بازار

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

انتخاب مهندسين مشاور براي نظارت

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصه شماره 2285

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصه شماره 2116

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 1607

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 41191

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصه شماره 38570

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

انتخاب عامل توسعه خوشه صنايع چوبي و مبلمان مرند

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 37468

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 37557

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 36681

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 35987

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 36357

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 35670

شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 32457

شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 31587

شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

مناقصات شماره 29308

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 29314

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 29306

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

واگذاري هفت قطعه زمين صنعتي در شهرك صنعتي بعثت

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 28434

شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی


جدید

مناقصات شماره 28133

شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی


جدید

مناقصات شماره 27960

شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی


جدید

مزایده در شهرک صنعتی بناب و ناحیه صنعتی آخولا

شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی


جدید

مناقصات شماره 27040

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 26592

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 25939

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 24951

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
جدید

مناقصات شماره 24155

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 24155

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 23100

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 22687

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

اتصال خط انتقال به شبكه توزيع آب شهرك صنعتي نيرومند اسكو

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 21670

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 20725

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 20373

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

فروش ضايعات موجود در انبار شركت

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

واگذاري شش قطعه زمين صنعتي واقع در شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 3418

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 18744

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

اتصال خط انتقال به شبكه توزيع آب شهر صنعتي اسكو

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 17565

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 17533

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 15645

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 15189

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 14783

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

مناقصات شماره 12271

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 12357

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات شماره 12811

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات به شماره 11039

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات معاونت صنايع كوچك شهركهاي صنعتي استان

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات پروژه هاي عمراني شهركهاي صنعتي استان

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

قطعات زمين در شهرك صنعتي شهيد سپهبد سليماني

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

چاراويماق آخولا هشترود ورزقان ميانه

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

مناقصات

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

قطعات در ناحيه صنعتي وليعصر عج

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

زمين در شهرك صنعتي شهيد سپهبد سليماني

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
جدید

احداث شبكه روشنايي و شبكه توزيع آب

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

نظافت ساختمان مركزي شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات1

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

مناقصات

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقيجدید

گاز توسعه بناب عليشاه و آخولا

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
جدید

كليد خانه شهرك صنعتي شهيد سليماني

شركت شهركهاي صنعتي استان


جدید

فروش يك باب مغازه در شهرك صنعتي شهيد سليمي

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

طراحي و راه اندازي وب سايت خوشه صنايع چوبي و مبلمان مرند

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

گازرساني شبكه داخلي در شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث تصفيه خانه فاضلاب در شهرك صنعتي بيلوردي .

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

نيرو رساني به تجهيزات سرچاهي در شهرك صنعتي شهيد نيرومند اسكويي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

گازرساني شبكه داخلي در شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث تصفيه خانه فاضلاب در شهرك صنعتي بيلوردي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

تكميل احداث ايستگاه گاز در شهرك صنعتي مرند 2

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

ثبت ملي نخودچي و حبوبات ممقان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

طراحي و راه اندازي وب سايت خوشه صنايع چوبي و مبلمان مرند

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث تصفيه خانه فاضلاب در شهرك صنعتي بيلوردي .

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

حفار ي چاه عميق در شهرك صنعتي مرند 2

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

فروش اسقاطي يك دستگاه خودروي سواري پاترول 4درب -سفيدروغني مدل 1376

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث اتاقك ايستگاه گاز در ناحيه صنعتي چاراويماق

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث شبكه بيست كيلو ولت در فاز توسعه شهرك صنعتي بناب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

جدید

احداث خيابان و جدول گذاري در فاز توسعه شهرك صنعتي بناب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

ثبت برند نخودچي و حبوبات ماماقان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

حفاري چاه عميق در شهرك صنعتي مرند 2

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

قطعه زمين صنعتي به شماره 22230103واقع در زون نساجي شهرك صنعتي تبريز 4

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

طراحي قسمتي از شبكه گازرساني شهرك صنعتي تبريز 4و صنايع دستي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث اتاقك ايستگاه گاز در ناحيه صنعتي چاراويماق

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

برف روبي و نمك پاشي در شهرك صنعتي تبريز 4

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث پست هوايي كارگاههاي كوچك در شهرك صنعتي اهر

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

فنس كشي محدوده ايستگاه پمپاژزهكش در شهرك صنعتي شهيد سليمي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

لوله راني جهت عبور تاسيسات در ناحيه صنعتي چاراويماق

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

جدید

احداث خيابان و جدول گذاري در فاز توسعه شهرك صنعتي بناب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

تكميل كانال سيلاب در شهرك صنعتي هشترود

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث منبع اب 2000مترمكعبي در شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

جدید

برف روبي و نمك پاشي در شهرك صنعتي تبريز

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث ايستگاه پمپاژ آب در شهرك صنعتي بناب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

طراحي قسمتي از شبكه گازرساني شهرك صنعتي تبريز 4و صنايع دستي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

اجراي پمپاژ ابهاي سطحي در شهرك صنعتي شهيد سليمي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

اجراي قسمتي از شبكه توزيع اب در شهرك صنعتي تبريز 4

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

حفاري چاه عميق (جابجايي چاه موجود )در ناحيه صنعتي ترك ميانه

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث خيابان و جدول گذاري و تهيه و اجراي آسفالت در شهرك صنعتي اهر

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث ساختمان اداري واتش نشاني در شهرك صنعتي مرند يك

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
جدید

احداث اتاقك سرچاهي در شهرك صنعتي اسكو

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

تهيه و حمل كفپوش بتني پيش ساخته پرسي (تخليه در شهرك صنعتي مراغه )

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث خيابان و جدول گذاري در ناحيه صنعتي چاراويماق

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث اتاقك سرچاهي در شهرك صنعتي اسكو

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

اجراي قسمتي از شبكه گازرساني در شهرك صنعتي اهر

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

فنس كشي دور منبع 500و 5000مترمكعبي در شهرك صنعتي سرمايه گذاري خارجي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

تهيه و حمل كفپوش بتني پيش ساخته پرسي (تخليه در شهرك صنعتي مراغه )

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

ثبت برند نخودچي و حبوبات ماماقان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

مشاوره -نظارت فني خوشه فرش و تابلو فرش تبريز

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

كارگزاري فن بازار منطقه اي استان آذربايجان شرقي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احدلث خيابان و جدول گذاري در ناحيه صنعتي چاراويماق

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

راه اندازي الكتروپمپ و خط انتقال آب در شهرك صنعتي كاغذكنان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

قطعه زمين سه بر با كاربر خدماتي به شماره A35شهرك صنعتي شهيد رجايي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

قطعه زمين صنعتي واقع در زون غذايي به شماره 10200328

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

قطعه زمين صنعتي در زون غذايي شهرك صنعتي شبستر به شماره 10200588

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

يك دستگاه خودرو سواري پژو پارس ELX و يك دستگاه پژو 405GLX-1.8Iمدل 1384

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
جدید

قطعه زمين صنعتي به شماره 1235B6 واقع در زون فلزي شهرك صنعتي بناب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
جدید

تهيه و اجراي آسفالت و لكه گيري در شهرك صنعتي سراب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث خيابان و تهيه و اجراي آسفالت در شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

اجراي قسمتي از شبكه گازرساني در شهرك صنعتي بستان آباد 2

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

محوطه سازي و اجراي فنس دورمنبع آب و چاه در شهرك صنعتي مراغه

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

توسعه شبكه 20كيلو ولت در شهرك صنعتي بستان آباد 2

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث ايستگاه پمپاژ آب در شهرك صنعتي هاديشهر

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

خط انتقال آب در ناحيه صنعتي كرنگاه اهر

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

گازرساني قسمتي از شهرك صنعتي ميانه 2

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

اجراي سفتكاري ساختمان اداري در شهرك صنعتي سرمايه گذاري خارجي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

ثبت برند نخودچي و حبوبات ماماقان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

مشاوره -نظارت فني خوشه فرش و تابلو فرش تبريز

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

كارگزاري فن بازارمنطقه اي استان آذربايجان شرقي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

قطعه زمين صنعتي به شماذه 1235B56زون فلزي شهرك صنعتي بناب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
جدید

واگذاري يك قطعه زمين صنعتي به شماره 1235b56,در زون فلزي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

فروش قطعه زمين سه بر با كاربري خدماتي به شماره A35

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

فروش قطعه زمين صنعتي واقع درزون فلزي به شماره 1235B56

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

فنس كشي و حصاركشي در شهرك صنعتي ميانه يك

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
جدید

امكان سنجي توسعه خوشه طلاوجواهرات تبريز

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

اجراي قسمتي از شبكه توزيع آب در شهرك صنعتي عالي نسب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

ارزيابي زيست محيطي در ناحيه صنعتي خواجه (در مساحت حدود 30هكتار )

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث خيابان و تهيه و اجراي آسفالت در شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

محوطه سازي و اجراي فنس دور منبع آب و چاه در شهرك صنعتي مراغه

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
جدید

تكميل خط انتقال آب در فاز توسعه شهرك صنعتي شهيد سليمي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

تهيه و اجرا ي آسفالت ولكه گيري در شهرك صنعتي سراب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

اجراي قسمتي از شبكه توزيع آب در شهرك صنعتي بستان آباد 2

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

ارزيابي زيست محيطي در فاز توسعه شهرك صنعتي شهيد نيرومند اسكويي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

لكه گيري در خيابانهاي شهرك صنعتي ميانه يك

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

لكه گيري آسفالت در شهرك صنعتي بيلوردي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث پلهاي فلزي روي جوب آب در شهرك صنعتي عجبشير

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث خط انتقال آب از شيرخانه سد امند به شهرك صنعتي بعثت

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

ارزيابي زيست محيطي در فاز توسعه شهرك صنعتي شهيد نيرومند اسكوئي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

لكه گيري در خيابانهاي شهرك صنعتي ميانه يك

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

لكه گيري آسفالت در شهرك صنعتي بيلوردي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

اجراي پلهاي فلزي روي جوب آب در شهرك صنعتي عجبشير

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث خط انتقال آب ازشيرخانه سد امند به شهرك صنعتي بعثت

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

تهيه و اجراي آسفالت و لكه گيري در شهرك صنعتي سراب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

زير سازي و تهيه و اجراي آسفالت در ناحيه صنعتي چهرگان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث خيابان و تهيه و اجراي آسفالت در شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

تهيه و اجراي اسفالت و لكه گيري در شهرك صنعتي هشترود

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

اجراي پلهاي فلزي روي جوب آب در شهرك صنعتي عجبشير

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث خيابان و جدول گذاري در ناحيه صنعتي عليشاه

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

تجهيز چاه شماره 3در شهرك صنعتي مراغه

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث پل آبرو زيرخاكي(بتني يك دهنه ) درشهرك صنعتي ورزقان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

تهيه و اجراي آسفالت و لكه گيري در شهرك صنعتي هشترود

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

اجراي پلهاي فلزي روي جوب آب در شهرك صنعتي عجبشير

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث خيابان و جدول گذاري در ناحيه صنعتي عليشاه

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث پل آبرو زير خاكي (بتني يك دهنه ) در شهرك صنعتي ورزقان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

تجهيز چاه شماره 3 در شهرك صنعتي مراغه

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث خيابان و تهيه آسفالت در شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

زير سازي و تهيه اجراي آسفالت در ناحيه صنعتي چهرگان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

عمليات دكاپاژو خاكريزي و اجراي سازه نگهبان در شهرك صنعتي بعثت

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

لوله كشي منبع هوايي شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

رفع حريم شبكه فشار متوسط در ناحيه صنعتي زرنق هريس

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

طراحي شهرك تخصصي مس ورزقان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

ارزيابي زيست محيطي در فاز توسعه شهرك صنعتي شهيد نيرومند اسكوئي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

فراخوان شناسايي و ارريابي عامل توسعه خوشه فرش و تابلو فرش تبريز

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

تهيه و اجراي آسفالت و لكه گيري در شهرك صنعتي هشترود

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

لوله كشي منبع هوايي شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

رفع حريم شبكه فشار متوسط در ناحيه صنعتي زرنق هريس

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

ارزيابي زيست محيطي در فاز توسعه شهرك صنعتي شهيد نيرومند اسكوئي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

طراحي شهرك تخصصي مس ورزقان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

فراخوان شناسايي و ارزيابي عامل توسعه خوشعه فرش و تابلو فرش تبريز

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

تهيه واجراي آسفالت و لكه گيري در شهرك صنعتي هشترود

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث خيابان و تهيه و اجراي آسفالت در شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

لكه گيري در خيابان هاي شهرك صنعتي ميانه يك

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

مشاوره -نظارت فني خوشه كسب و كار صنايع چوبي و مبلمان مرند

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

تجهيز چاه شماره 3درشهرك صنعتي مراغه

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث پل آبرو زير خاكي (بتني يك دهنه ) در شهرك صنعتي ورزقان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

جدید

مشاوره -نظارت فني خوشه كسب وكار صنايع چوبي و مبلمان مرند

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

لوله كشي منبع هوايي شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

رفع حريم شبكه فشار متوسط در ناحيه صنعتي زرنق هريس

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

طراحي شهرك صنعتي مس ورزقان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

فنس كشي و حصاركشي شهرك صنعتي ميانه يك

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

تجهيز چاه شماره 3در شهرك صنعتي مراغه

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث پل آبرو زير خاكي (بتني يك دهنه ) در شهرك صنعتي ورزقان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

تهيه و اجراي آسفالت ولكه گيري در شهركهاي صنعتي هشترود و ميانه يك

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث خط 20گيلو ولت هوايي و زميني در شهرك صنعتي تبريز 4

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

جدید

تهيه و اجراي آسفالت و لكه گيري در شهركهاي صنعتي هشترود و ميانه 1

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

لوله كشي منبع هوايي شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

شبكه توزيع آب كارگاههاي ناحيه صنعتي آخولا

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

تجهيز چاه در شهرك صنعتي بستان آباد يك

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث خيابان در قسمت كارگاههاي كوچك شهرك صنعتي مرند 1

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

اجراي قسمتي از شبكه گازرساني در شهرك صنعتي بعثت

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

گازرساني در شهرك صنعتي تبريز 4 (فاز هايتك)

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث خط20 كيلوولت در شهرك صنعتي بعثت

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

آگهي مزايده عمومي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

انجام مطالعات و تهيه شناسنامه

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث شبكه روشنايي در برخي معابر در شهرك صنعتي شهيد سليمي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
جدید

لوله گذاري خط تغذيه گاز در فاز توسعه شهرك صنعتي شهيد سليمي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

لايروبي و پمپاژ چاه عميق آب در شهرك صنعتي سراميكي مرند

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

گازرساني در شهرك صنعتي ملكان (تكميل ايستگاه و قسمتي از شبكه )

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
جدید

فراخوان شناسايي و ارزيابي عامل توسعه خوشه مبلمان مرند

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

احداث خيابان در قسمت كارگاههاي كوچك شهرك صنعتي مرند يك

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

اجراي قسمتي از شبكه گازرساني در شهرك صنعتي بعثت

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

جدید

تكميل احداث خط 20كيلو ولت در شهرك صنعتي مرند 2

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث شبكه روشنائي در ناحيه صنعتي وليعصر(عج)ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

قسمتي ازشبكه توزيع آب فاز توسعه شهرك صنعتي شهيد سليمي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

گازرساني درشهرك صنعتي تبريز 4(فاز هايتك)

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

لوله گذاري خط تغذيه گاز در شهرك صنعتي بناب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث شبكه روشنايي در شهرك صنعتي ملكان

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

گاز رساني درشهرك صنعتي ملكان (تكميل ايستگاه و قسمتي از شبكه )

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

حصاركشي لاگون دفع پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي شهيد رجائي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

نظافت ساختمان مركزي شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

احداث خيابان در قسمت كارگاههاي كوچك شهرك صنعتي مرند يك

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

زير سازي و جدول گذاري جهت احداث خيابان در شهرك صنعتي عالي نسب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

لوله گذاري در قسمت توسعه خيابان جديد در شهرك صنعتي اهر

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
جدید

تعميرات و نگهداري تاسيسات در شهرك صنعتي فن آوري قطعات خودرو

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

جدید

تكميل مخزن هوايي 50مترمكعبي در شهرك صنعتي ميانه 2

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

اصلاح سيستم فرايندي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي شهيد رجايي

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

گاز رساني خط تغذيه در شهرك صنعتي بناب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

لوله گذاري در قسمت توسعه خيابان جديد در شهرك صنعتي اهر

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

ارزيابي اثرات زيست محيطي در فاز توسعه ناحيه صنعتي شور گل بناب

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

احداث ايستگاه پمپاژ آب در شهرك صنعتي هاديشهر

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


جدید

زيرسازي و آسفالت در ناحيه صنعتي اسپيران

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقيجدید

اجراي بخشي از شبكه آب فضاي سبز در شهرك صنعتي تبريز 4

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


جدید

احداث خيابان در قسمت كارگاه هاي كوچك شهرك صنعتي مرند 1

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي