معرفی شرکت
 


شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی، در سال 1363 متعاقب مصوبه قانوني و تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي، شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي تاسيس و به شكل مدون و گسترده فعاليت خود را در منطقه شمال غرب كشور آغاز نموده است. با توجه به تاريخ تكوين آن در منطقه شمالغرب و استقرار شركت در تبريز سرپرستي و انجام امور مربوط به استان آذربايجان غربي و منطقه اردبيل نيز از طريق شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي صورت پذيرفته كه در نيمه دوم سال 1369 و سال 1373 به ترتيب استان آذربايجان غربي و اردبيل از اين شركت منفك و مستقلا انجام وظيفه نموده و شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي نيز رسالت قانوني خويش را منحصرا در استان آذربايجان شرقي متمركز ساخته است. بديهي است گستردگي و تعدد شهركهاي صنعتي در منطقه شمالغرب اشتقاق و تاسيس شركت شهركهاي صنعتي استان هاي سه گانه مذكور را ايجاب نموده است.