هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران

هیأت مدیره
علی رسولیان
رئیس هیأت مدیره
تلفن : 3-88770871 | نمابر : 88770870
rasoulian@isipo.ir
محمد دامادی
عضو موظف هیأت مدیره
تلفن : 3-88770871 | نمابر : 88770870
damadi@isipo.ir
افشین پروین پور
عضو موظف هیأت مدیره
تلفن : 3-88770871 | نمابر : 88770870
parvinpoor@isipo.ir
حسین بروجردی
عضو موظف هیأت مدیره
تلفن : 3-88770871 | نمابر : 88770870
boroujerdi@isipo.ir
سید غلامرضا هاشمی
عضو غیرموظف هیأت مدیره
تلفن : 3-88770871 | نمابر : 88770870
hashemi@isipo.ir

کمیته حسابرسی عملکرد
افشین پروین پور
رئیس کمیته حسابرسی عملکرد
تلفن : 3-88770871 | نمابر : 88770870