تصاویر گالری
 

پخش لوازم پيشگيري از كرونا و ضدعفونی دفاتر و ادارات شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي


تاریخ: 1398/12/22