تصاویر گالری
 

بازديد مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان از واحدهاي صنعتي مستقر در ناحيه صنعتي يوزبند كليبر


تاریخ: 1398/12/13