تصاویر گالری
 

جلسه كنترل پروژه هاي عمراني شهركها و نواحي صنعتي استان با حضور مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


تاریخ: 1399/8/8