تصاویر گالری
 

جلسه راه دسترسي شهرك صنعتي اسكو با حضور رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي


تاریخ: 1399/6/10