تصاویر گالری
 

جلسه کارگروه واگذاری ساخت واحدهای کارگاهی و فروشگاهی ناحیه صنعتی صنایع دستی (قزلجه میدان)


تاریخ: 1399/5/30