تصاویر گالری
 

بازديد معاون وزير صمت از واحد توليدي فراگامان صنعت پايدار مستقر در شهرك فناوري خودرو تبريز


تاریخ: 1399/5/16