تصاویر گالری
 

نشست اعضاي كنسرسيوم صادراتي قطعات خودرو تبريز با مديرعامل و معاون صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي


تاریخ: 1399/5/11