تصاویر گالری
 

افتتاح تصفيه خانه فاضلاب صنعتي ناحيه صنعتي وليعصرملكان با حضور مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران


تاریخ: 1399/3/26